همزمان با آغاز هفته بهزیستی طرح ارائه رایگان خدمات کلینیکی بهزیستی در استان کرمان اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین طرح که از امروز 25 تیرماه همزمان با آغاز هفته بهزیستی آغاز شده و تا 31 تیرماه ادامه خواهد داشت، کلیه خدمات فیزیوتراپی ، گفتار درمانی ، کاردرمانی ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، مشاوره ای ( مشاوره خانوادگی و ژنتیک ) و… در تمامی مراکز مشاوره و کلینکهای فیزیوتراپی و توانپزشکی بهزیستی در سطح استان کرمان که تحت مدیریت اداره کل بهزیستی استان اداره می شوند بصورت رایگان ارائه خواهد شد.