اداره کل بهزیستی  استان کرمان در نظر دارد تا بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 استان از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام به فروش 5 دستگاه خودرو قابل پلاک گذاری نماید لذا متقاضیان محترم می توانند
1- از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز صبح ها از ساعت 8 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 19 به نشانی کیلومتر 7 جاده تهران روبروی کارخانه نساجی بافته ها داخل کوچه مرکز TC درب اول سمت چپ از خودرو ها بازدید نمایند
2-متقاضیان می بایست از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری پاکت پیشنهادی خود را تحویل دبیر خانه سازمان بهزیستی استان نمایند
3-متقاضیان میبایست ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به حساب    2173453802005 بنام تمرکز وجوه سپرده بهزیستی واریز و اصل فیش داخل پاکت پیشنهادی تحویل نماید
جهت اطاع بیشتر با شماره تلفن2101073 واحد اموال تماس حاصل فرمائید

 

نوع خودرو         شماره شهربانی            مدل             رنگ                 شماره موتور          شماره شاسی
پیکان               45-625 الف 12           1377        سفید روغنی       11158177178           81579381    
پیکان               45-619 الف 12           1381        سفید روغنی       11158177677           81579471
پیکان               45-182 الف 12           1379        سفید روغنی       11127980239         0079484652
پیکان               45-652 الف 12           1381        سفید روغنی       11127745707           77448384
پژو آردی           45-168 الف 11           1383       طوسی روغنی      11783026962           83127104