مرکز توانمندسازی زنان راه نوین با حضور مدیر کل ، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مرکز توانمندسازی زنان راه نوین به منظور توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی پس از گذارندن دوره بازپروری در عرصه های اقتصادی – اجتماعی –فرهنگی و مذهبی کار خود را شروع کرد .