مرکز جامع توانبخشی نرماشیر با زیربنای 250 متر با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، امام جمعه ، فرماندار و جمعی از مسئولین محلی افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این مرکز با ظرفیت پذیرش 30 نفر با کادر درمانی گفتار درمان ، فیزیوتراپ ، شنوایی سنج و خدمات پرستاری به مددجویان ارائه می شود.