اتاق فکر بهزیستی استان کرمان با عضویت مدیرکل ، معاونین و کارشناسان مهمان از مراکز آموزشی و پژوهشی تشکیل شد
بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده هدف از تشکیل اتاق فکر را ساماندهی و انسجام بخشی به مسائل حوزه اجتماعی ذکر کرد و گفت : در مطالعات انجام شده به اسناد بالا دستی از جمله پیوستهای اسناد توسعه استان –  برش اجتماعی  آمایش سرزمین به مسائل حوزه اجتماعی بسیار کم رنگ پرداخته شده است

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود گفت : شاید بهترین و کاملترین سند اجتماعی را بتوان در سند توسعه چهارم جستجو نمود که البته با تشکیل اتاق فکر ، سایر اسناد موجود در زمینه اجتماعی که اجرایی و قابل  قبول باشند نیز مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان اعضاء اتاق فکر را متشکل از 3 گروه ثابت ، خبره و مشاور تعریف کرد و گفت : اعضاء خبره از معاونین بهزیستی می باشند که استراتژی را تعیین می نمایند و سایر اعضاء اتاق فکر استراتژی تعیین شده را بررسی سند چشم انداز و نقشه  راه 10 ساله بهزیستی استان کرمان را تنظیم می نمایند.