طرح باشگاه سلامت روان به منظور ارتقاء سطح سلامت روان خانواده از اردیبهشت ماه در استان کرمان آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر نسرین  دخت سدیر معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : دراجرای این طرح که توسط دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی بهزیستی انجام می شود ، پس از انتخاب محله با انجام اقداماتی چون اطلاع رسانی ، برگزاری جلسه توجیهی با افراد محله ، ثبت نام از خانواده های داوطلب ، صدور کارت عضویت ، برگزاری جلسه توجیهی اولیه برای خانواده ها ، شناسایی مشکلات مربوط به سلامت روان خانواده ، مشکلات محله مورد نظر اولویت بندی می شوند .

وی افزود : پس از آنکه مشکلات دسته بندی شدند ، جلسات آموزشی ویژه خانواده ها برگزار می شود تا با انجام مصاحبه اولیه و در صورت نیاز ارجاع ، حمایت های محلی برای حل مشکلات صورت گیرد.
معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان ، تهیه محتوای آموزشی و توزیع آن در منطقه و تشکل کار گروههای خودیار را از اقدامات دیگر دراجرای این طرح برشمرد.