مسئوولین شهرستان رودبار با بازدید از منرل مددجویان و معلولین در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفتند
بنا به گزارش روابط عمومی شهرستان رودبار ، فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان رودبار با بازدید از منزل مددجویان و معلولین درجریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفتند.

در این بازدید درمان و تامین هزینه های درمانی از عمده مسائل ذکر شده توسط مددجویان بود که بنا به قول مساعد فرماندار برای درمان و انجام جراحی به مددجویان بهزیستی مساعدت مالی می شود.