تیم ارزیابی عملکرد اداره کل بهزیستی استان تهران طی سفری سه روزه به استان کرمان عملکرد شش ماهه نخست سال 91 بهزیستی کرمان را مورد ارزیابی قرار دادند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد فریفته رئیس اداره بازرسی بهزیستی استان در این خصوص گفت : در این برنامه که در قالب ارزیابی عملکرد دوره ای اداره کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی کشور انجام شد ، تیم ارزیابی عملکرد اداره کل بهزیستی استان تهران متشکل از رئیس اداره بازرسی و معاونین تخصصی بهزیستی تهران با حضور در حوزه های کاری ستاد مرکزی بهزیستی کرمان و بازدید تعدادی از مراکز و مجتمع های تحت مدیریت و نظارت بهزیستی کرمان عملکرد شش ماهه نخست بهزیستی کرمان را مورد ارزیابی قرار دادند.