دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان در جلسه توجیهی استقرار پروژه مدیریت سبز در بهزیستی کرمان گفت: باتوجه به حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، تصمیم به اجرای استقرار پروژه مدیریت سبزدر بهزیستی نمودیم .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، وی ضرورت صرفه جویی از طریق کاهش هزینه های مصرف و دفع زباله ، اعمال مدیریت زباله موثرتر جهت کاهش زباله تولید شده و افزایش باز یافت زباله را از جمله مواردی دانست که موجب استقرار پروژه مدیریت سبز در بهزیستی شده است . عباسی افزود: باتوجه به برگزاری  دوره توجیهی و انجام اقدامات لازم برای استقرار این پروژه ، پس از ارزیابی نهایی فرآیند اجرای پروژه مدیریت سبز در بهزیستی کرمان ، صدور گواهینامه بین المللی از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا انجام خواهد شد.