با حضور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان ، رئیس مرکز پذیرش وهماهنگی بهزیستی استان کرمان و کارکنان بهزیستی شهرستان  میز خدمت در محل بهزیستی شهرستان کرمان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با بیان اینکه پوشش خدماتی به ارباب رجوع، تحقق حقوق شهروندی یکی از اهداف مهم بهزیستی می باشد گفت :  میز خدمت بهزیستی استان در هفته بهزیستی به شکل مطلوبی فعال و پوشش خدماتی مناسبی به جامعه هدف انجام خواهد شد .

احمدی پور با تاکید بر ارائه خدمت مناسب یه شهروندان عنوان کرد :  باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و رضایت مردم با پاسخ دهی به موقع انجام دهیم .

وی با اشاره به مدیریت و نحوه عملکرد مطلوب کارکنان اظهارداشت :  رسیدگی به مشکلات مردم باید منطبق بر دستورالعملها وقوانین باشد. واز سرگردانی ارباب رجوع وارجاع بی دلیل وغیر منطقی آنها به واحدهای دیگر جلوگیری نمائیم.