پایگاه خدمات اجتماعی محله گلشهر ارزوئیه با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، رئیس بهزیستی ارزوئیه و جمعی از مسئولین محلی با جمعیت 3 هزار نفر افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با اشاره به مداخلات بهنگام پایگاه های خدمات اجتماعی گفت : تداوم و موفقیت ارائه خدمات این پایگاه ها نیازمند همراهی و همکاری مردم محله و منطقه با این مراکز می باشد .