برگزاری دور های آموزشی ویژه مدیران و مربیان مهد های کودک بر اساس دستور العمل مدیران و مربیان مهدهای کودک تنها بر عهده مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی کرمان و موسسات آموزشی طرف قرارداد بهزیستی می باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان دکتر عباسی رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی ضمن بیان مطلب فوق گفت :   بدلیل بی اطلاعی بعضی از مدیران مهد از برگزاری این دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی کرمان در دو سال گذشته در دور های آموزشی که توسط موسسات غیر انتفاعی برگزار شده شرکت کردند که برگزار ی این دوره ها اقدامی غیر قانونی است .
وی با بیان اینکه این دوره ها صرفاً با تبلیغات و بدون مجوز آموزشی برگزار می شود اظهار داشت : مربیان مدیران مهد های کودک باید مطلع باشند که این دوره ها تنها  توسط بهزیستی و موسسات آموزشی طرف قرار داد بهزیستی برگزار می شود و موسسات غیر انتفاعی دیگر که در دستور العمل آموزشی مدیران و مربیان مهد های کودک  در نظر گرفته نشده اند مجاز به برگزاری این دوره ها نمی باشند.