مستمری بگیر و پشت نوبت معلولین و بیماران روانی 

ردیف نام شهرستان مستمری بگیر معلول مستمر بگیر روانی کمک هزینه تحصیلی پشت نوبت معلول پشت نوبت روانی 
1- بافت 385 21 83 22 11
2- بردسیر 340 11 82 5 8
3- بم 1700 152 513 17 26
4- جیرفت 680 69 215 142 60
5- راور 150 35 68 0 2
6- رفسنجان 880 15 262 70 83
7- رودبار جنوب 200 12 140 145 1
8- زرند 240 9 108 0 9
9- سیرجان 820 54 220 110 175
10- سهربابک 310 39 50 35 15
11- عنبرآباد 418 16 145 187 47
12- قلعه گنج 330 11 89 80 2
13- کرمان 1496 154 945 50 114
14- کوهبنان 65 3 58 10 2
15- کهنوج 345 25 181 139 11
16- منوجان 185 6 91 137 14
جمع کل 8544 632 3250 1149 580

تعداد کمک موردی پرداخت شده به معلولین و بیماران روانی در سال 1387
ردیف
نام شهرستان
ایاب و ذهاب
معاش
سرمایه کار
درمان
مناسب سازی
تعمیر مسکن
ازدواج و جهیزیه
1
بافت
27
11
3
14
13
3
16
2
بردسیر
81
8
3
68
12
2
2
3
بم
183
26
4
30
39
9
20
4
راور
13
12
2
13
5
2
3
5
رفسنجان
46
83
7
40
17
5
28
6
زرند
30
9
4
15
16
3
8
7
سیرجان
82
178
2
44
18
13
25
8
شهربابک
46
15
3
25
12
2
9
9
کرمان
131
114
13
90
49
10
70
10
کوهبنان
15
2
1
10
11
1
1
11
جیرفت
48
184
6
20
26
27
24
12
رودبار
40
126
2
17
14
12
4
13
عنبرآباد
12
126
4
21
7
10
15
14
کهنوج
35
176
0
31
6
27
14
15
قلعه گنج
21
103
2
14
6
13
6
16
منوجان
31
181
5
16
5
11
7
جمع کل
841
1173
61
468
256
147
253
آمار دانشجویان معلول تحت پوشش بهزیستی استان کرمان
 تعداد کل دانشجویان: 349 نفر
ردیف
آمار دانشجویان
تعداد
1
آمار دانشجویان براساس مقطع تحصیلی
الف) دانشجویان دکترا
ب) دانشجویان کارشناسی ارشد
ج) دانشجویان کارشناسی
د) دانشجویان کاردانی
 
1
24
203
121
2
آمار دانشجویان براساس نوع دانشگاه
الف) آزاد
ب) شبانه
ج) پیام نور
د) غیرانتفاعی
و) علمی کاربردی
ه) ملی (روزانه)
 
196
22
64
6
43
18
3
آمار دانشجویان براساس دانشگاه محل تحصیل
الف) تعداد دانشجویان خارج از استان
ب) تعداد دانشجویان خارج از شهر کرمان
ج) تعداد دانشجویان شهر کرمان
 
33
182
134
4
آمار دانشجویان براساس نوع معلولیت
الف) معلولین جسمی
ب) معلولین ناشنوا
ج) معلولین نابینا
د) چند معلولیتی
 
196
81
69
3