در دومین روز از هفته بهزیستی رئیس وکارکنان بهزیستی منوجان با حضور در دفتر امام جمعه باایشان دیدار وگفت گو نمودند

بنا به گزارش روابط بهزیستی استان کرمان دراین دیدار حجه الاسلام امین رضوانی امام جمعه شهرستان منوجان از تلاش ها وزحمات بهزیستی تقدیر نمود وگفت :خدمت به یک معلول به مفهوم خدمت به یک نفر نیست بلکه درانجام اینگونه خدمات باخانواده ای در ارتباط هستید که به دلیل داشتن معلولیت یا محرومیت اجتماعی نیازمند توجه ویژه می باشد
امام جمعه شهرستان پرداختهای صرفاًمالی رابرای کاهش دردهای اجتماعی کافی ندانست وگفت:حتی اگر به لحاظ مالی نمیتوان نیازهای این گروهها را مرتفع نمود اما گشاده روئی ومحبت می تواند تاثیر بسزایی در روحیه آنان داشته باشد در ادامه مرتضی نمدادی رئیس بهزیستی منوجان ضمن تشکر ازحمایتها ورهنمودهای امام جمعه شهرستان گفت ؛تریبون نماز جمعه بهترین جایگاه برای تشریح مسائل اجتماعی به ویژه در حوزه آسیبها می باشد واز امام جمعه درخواست نمود که به ریاست ایشان جلسات مشترک باحضور روحانیون شهرستان برای هم اندیشی واستفاده از فرصتها ی موجود برای کاهش وکنترل آسیبها استفاده شود
لازم به ذکر است امام جمعه منوجان بربرگزاری اینگونه جلسات وانعقاد تفاهمنامه تاکید نمود ومسئولیت پی گیری برگزاری اولین جلسه مشترک را به بهزیستی منوجان واگذار نمود