ردیف
نام خیریه ، انجمن
1-
انجمن نابینایان کرمان
2-
انجمن نابینایان سیرجان
3-
انجمن ضایعه نخاعی پویای کرمان
4-
جامعه معلولین  کرمان
5-
انجمن حمایت از کم توانان ذهنی
6-
موسسه خیریه توانا
7-
هیئت ورزشی جانبازان و معلولین
8-
هیئت ورزشی نابینایان و کم بینایان
9-
هیئت ورزشی ناشنوایان
10-
خیریه و مهمانسرای حضرت مهدی
11-
خیریه و مهمانسرای امام حسین
12-
خیریه سیدالشهدا راور
13-
خیریه باب الحوائج زرند
14-
خیریه باب الحوائج کرمان
15-
خیریه دارلایتام علی ابن ابیطالب سیرجان
16-
خیریه همای رحمت بافت
17-
انجمن ناشنوایان کرمان
18-
جامعه معلولین صبر و شکیب بم
19-
انجمن ناشنوایان سیرجان
20-
انجمن ضایعه نخاعی سپهر بم
21-
انجمن صبر و شکیب بم
22-
 خیریه ووین
23-
انجمن حمایت از بیماران روانی
24-
انجمن ضایعات نخاعی سیرجان
25-
انجمن دفاع از حقوق معلولین زرند
26-
بنیاد خیریه محمد مرسل
27-
بنیاد خیریه سپهر بم
28-
خیریه نیکوکاری رعد