در راستای رسیدن به اهدافی چون ارتقاء سلامت جامعه و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های علمی و پژوهشی بین اداره کل بهزیستی استان کرمان و پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تفاهم نامه منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دراین تفاهم نامه توجه به تدوین اولویتهای تحقیقاتی مربوطه ، برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی ، حمایت و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک ،همکاری در زمینه اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد ، دکترای عمومی و تخصصی براساس مقررات طرفین تفاهم نامه ، همکاری پیرامون تبیین در اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با در نظر گرفتن اولویتهای تحقیقاتی تدوین شده براساس مقررات مربوطه و مکان استفاده از ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی طرفین از مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.