خیرین همراه و همکار با بهزیستی استان کرمان بیش از نهصد  میلیون ریال  کمک های غیر نقدی خود را برای کمک به هموطنان سیل زده استان خوزستان اهداء نمودند .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان اقلام اهدائی خیرین شامل شیرخشک ، پوشک ، شیشه شیر و غیره  به ارزش بیش از نهصد میلیون ریال برای کمک به مناطق سیل زده خوزستان به ستاد بحران بهزیستی استان کرمان تحویل داده شد.