اولین جلسه استانی بررسی سند ملی رشد و تکامل دوران ابتدایی باحضور جمعی از مسئولین ارشد حوزه های بهداشتی ، درمانی ، اجتماعی و آموزشی در محل اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این جلسه به منظور بررسی و تحلیل مسائل مربوط به رشد و تکامل دوران ابتدایی در راستای  دستیابی به مسائل مهم و کلیدی جهت طرح در جلسه کشوری که در آینده ای نزدیک برگزار می شود ، کارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در پایان جلسه هم اندیشی فوق مقرر گردید به لحاظ اهمیت موضوع ، پس از بررسی و تحلیل کارشناسی دقیق و علمی راهکارهای کاربردی و علمی در بحث تدوین سند فوق  به عمل آمده استخراج ودر جلسه کشوری که تحت همین عنوان برگزار خواهد شد ارائه گردد.