اولین دیدار پرسنلی با مدیرکل بهزیستی استان درسال 96 با اعلام قبلی پذیرایی بیش از 25 نفر ازهمکاران در دفتر کار خود بود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان درراستای تعامل مدیران با پرسنل مجموعه تحت امر خویش صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان با تعدادی از همکاران متقاضی ملاقات حضوری مدیرکل دیدار و گفتگو کرد و جهت رفع مشکلات و تحقق خواسته ایشان دستورات مقتضی صادر نمود.