اولین نشست منطقه ای هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با حضور مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور ، رئیس کل دادگستری استان کرمان ، معاونین ، قضات و کارشناسان استانهای کرمان ، سیستان و بلوچستان ، خراسان رضوی و جنوبی ، دادستان ، رییس دادگستری شهرستان کرمان ، فرمانده نیروی انتظامی استان ، معاونت اموراجتماعی نیروی انتظامی به مدت دو روز سه شنبه و چهارشنبه 11و 12 خرداد ماه  سالجاری در کرمان در حال برگزاری است  

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان بعد از مراسم افتتاحیه سه کارگروه تخصصی با حضور قضات ، کارشناسان ومدیران بهزیستی کشور با موضوع چالشهای اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل ،  مشکلات و چالش ها بررسی می شود