فراخوان عمومی جهت واگذاری خدمات مرکز درمان اجباری ماده 16 شهرستان کرمان

 

معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان کرمان در نظر دارد خدمات مرکز درمان اجباری ماده 16 در شهرستان کرمان را به مراکز حقوقی و افراد حقیقی  که شرایط مندرج را طبق دستورالعمل مربوطه  دارا باشد ، واگذار نماید . لذا آن دسته از مراکز حقوقی و افراد حقیقی  که متقاضی ارائه خدمات می باشند حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار فراخوان درخواست کتبی خود را به دفتر معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان کرمان به نشانی : کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – چهارراه امیرکبیر –جنب بیمارستان شهید بهشتی –اداره کل بهزیستی استان کرمان  تحویل نمایند .

( لازم به ذکر است دستورالعمل مرکز فوق و فرمت امتیاز دهی  به شرح ذیل می باشد).

 

– آیین نامه اجرایی

 

فرم امتیاز دهی