بیش از 400 نفر از معلولین ، توانخواهان ضایعه نخاعی و مراکز سالمندان تحت پوشش بهزیستی به همت بهزیستی شهرستا کرمان ازطریق ایستگاه سیار کارت ملی هوشمند دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی اسان کرمان علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با بیان اینکه برخی اقشار جامعه به ویژه معلولان امکان مراجعه حضوری جهت تعویض کارت ملی را ندارند  گفت : با پیگیری کارشناسان  بهزیستی   ,ایستگاه سیار از طریق دفتر پیشخوان در مرکز ضایعه نخاعی پویانورولوژیک راه اندازی و این تیم سیار در منازل توانخواهان ضایعه نخاعی گردنی و  مراکز سالمندان وهمچنین معلولین  حاشیه شهر حضور یافت و مقدمات و توزیع کارت ملی هوشمند انجام گردید.

مدیر بهزیستی شهرستان کرمان اظهار داشت: با اجرای این طرح بیش از 400نفر از معلولین و توانخواهان ضایعه نخاعی و همچنین سالمندان  مراکز تحت پوشش بهزیستی  از خدمات کارت هوشمند ملی استفاده کردند .