رئیس و کارشناسان اداره حقوق شهروندی وزارت کشور از مراکز و فعالیتهای بهزیستی استان کرمان در حوزه آسیبهای اجتماعی بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این بازدید که دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی ایشان را همراهی می کرد، دستمالچی رئیس اداره حقوق شهروندی وزارت کشور ، کارشناسان این اداره و استانداری کرمان با حضور در مرکز «بازپروری امید شهر کرمان» از نزدیک با فعالیتهای این مرکز در خصوص ساماندهی و بازپروری آسیب دیدگان اجتماعی آشنا شدند و با مددجویان مقیم این مرکز  و مددکاران به گفتگو نشستند.

بر پایه این خبر ،در ابتدای حضور هیئت وزارت کشور در مرکز بازپروری امید ،مدیر کل بهزیستی کرمان گزارشی از وضعیت آسیبهای اجتماعی در کرمان و اقدامات بهزیستی در خصوص پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی ،پذیرش ،ساماندهی ،و بازپروری آسیب دیدگان ،فعالیتهای مددکاری و روانشاختی و مشاوره ای نسبت به این افراد و فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی و تربیتی ویژه این گروه و … ارایه نمود.
در ادامه دستمالچی رئیس اداره حقوق شهروندی وزارت کشور نیز طی سخنانی گفت :  تلاش برای احیاء انسانهای آسیب دیده و نیازمند به کمک و یاری، از کارهای بسیار موثر و مورد تأکید دین مبین اسلام است که در بهزیستی کرمان  این تلاش و همت برای بازگرداندن انسانهای آسیب دیده به زندگی عادی خود، بخوبی مشهود و در حال انجام است .
دستمالچی در پایان با تقدیر از فعالیتهای انجام شده و در حال انجام بهزیستی کرمان درخصوص پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی ،ساماندهی و بازپروری آسیب دیدگان ، توفیقات بدست آمده در این خصوص را ناشی از مدیریت هوشمندانه مدیر کل و پرسنل بهزیستی در استان کرمان دانست و خاطر نشان کرد : کنترل حداکثری آسیبهای اجتماعی در استان پهناور کرمان نتیجه اقدامات موثر بهزیستی و همکاری دستگاههای مرتبط با این موضوع است که به خوبی انجام شده است .