مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه معاون پشتیبانی و منابع انسانی ، معاون امور اجتماعی و معاون بهزیستی شهرستان کرمان در پنجمین روز از نوروز از خانه کودکان و نوباوگان کرمانیان بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده ضمن بازدید از بخش های مختلف خانه با فرزندان دیدار و با مدیر و مربیان گفت و گو نمودند .