مدیر کل دفتر توانمندسازی افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور به همراه معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کرمان با حضور در شهرستان بردسیر ضمن دیدار با کارکنان بهزیستی و اعضاء کمیسیون icfو تسهیل گران طرح  CBR  از طرح های اجراشده بهزیستی بردسیر بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان کاظم نظم ده مدیر کل دفتر توانمندسازی افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر توانمندسازی موثرگروه های هدف گفت : باید با ارائه خدمات موثر موانع موجود را برای استقلال گروه های تحت حمایت برداشته شود .

نظم ده با اشاره به اجرای دقیق و کامل طرح های توانمندسازی اظهار داشت : باید از منابع درون سازمانی و برون سازمانی در راستای اهداف تخصصی به منظور استقلال جامعه هدف تلاش شود .

در ادامه مدیر کل دفتر توانمدسازی افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور با حضور در مرکز جامع توانبخشی از روند پیشرفت فیزیکی ساختمان و تجهیزات این مرکز این مرکز و همچنین از فعالیت های مناسب سازی در قلب طرح cbr در شهر بردسیر بازدید نمود .