دکتر میدری معاون رفاهی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سفر خود به شهرستان بم با حضور در بنیاد خیریه سپهر بم از فعالیت ها و خدمات ارائه شده دراین مجموعه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این سفر که مدیر کل بهزیستی ، معاونین ، جمعی از مسئولین شهرستان بم نیز حضور داشتند دکتر میدری از مراکز جامع توانبخشی ،نگهداری سالمندان ، آموزش توانبخشی و حرفه آموزی کودکان و نوجوانان معلول ذهنی ، آموزش و توانبخشی خانواده و کودکان ناشنوا و کم شنوا و حرفه ای آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی و معلولین جسمی در مجموعه سپهر بازدید کرد و درجریان روند ارائه خدمات مددکاری ، توانبخشی و توانمند سازی این مجموعه که تحت نظارت بهزیستی می باشد قرار گرفت.

وی در این بازدید از نحوه خدمات رسانی و فعالیت های بهزیستی و خیرین در مجموعه سپهر بم تقدیر کرد و ارائه خدمات در این مراکز را ارزشمند و قابل توجه دانست.
گفتنی است بنیاد سپهر بم پس از زلزله بم در سال 1382 به منظور خدمات رسانی به بخشی از آسیب دیدگان زلزله بم آغاز بکار کرده است.