دوره آموزشی توسعه فراگیر مبتنی بر جامعه با حضور دکتر دواتگران مدیرکل دفتر توانمند سازی معلولین بهزیستی کشور و دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی  و به مدرسی دکتر محسن ایروانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره آموزشی دکتر دواتگران هدف سفر خود به کرمان را استفاده از تجارت کارشناسان شهرستانها درخصوص مباحث توانبخشی مبتنی برجامعه دانست و افزود: تجارت ارزشمند کارشناسان در شهرستانها و ایده ها و نظرات آنها به ما کمک خواهد تا نگاهمان را به سمت فراهم آوردن شرایط حضور همگان اصلاح کنیم. مدیرکل دفتر توانمند سازی معلولین بهزیستی کشور در ادامه به بحث توسعه در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت : دولتی که آسیب پذیر ترین گروه مانند زنان معلول را به عنوان هدف قرار می دهد و براساس آن برنامه ریزی می کند در راستای توسعه قدم بر می دارد.
وی فراگیر سازی حوزه آموزش و بالا بردن سطح آگاهی را در راستای توسعه بر شمرد.
درمراسم آغازین این دوره آموزشی دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز گزارشی از روند فعالیت های CBR و توانمند سازی معلولین دراستان کرمان ارایه نمود.
وی برگزاری دوره های آموزشی را فرصتی برای افزایش دید اجتماعی نسبت به معلولین و فرهنگ سازی برای فراگیر نمودن خدمات در جامعه دانست و گفت : ارتقاء سطح علمی کارشناسان و به روز رسانی اطلاعات کمک خواهد کرد تا در مسیر خدمت بهتر و همگانی که توسعه جامعه را بدنبال دارد پیش رویم.
گفتنی است دوره آموزشی توسعه فراگیر مبتنی بر جامعه در کرمان با حضور کارشناسان سراسر استان به  مدرسی دکتر محسن ایروانی به مدت دو روز در حال برگزاری می باشد.