برای اولین بار پایش پرونده های فرزندان مقیم خانه های کودک و نوجوان بهزیستی با هدف ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و بهره مندی حداکثری کودکان و نوجوانان واجد شرایط از حمایت های دفتر امور شبه خانواده بهزیستی تدوین و اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، عباس بلندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان در اولین جلسه پایش پرونده های فرزندان مقیم خانه های کودک و نوجوان استان کرمان که با حضور روسای ، مددکاران و کارشناسان شهرستانها  و به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با بیان مطلب موفق گفت :

اجرای طرح پایش پرونده های فرزندان مقیم خانه های کودک و نوجوان بهزیستی با هدف کمک به توانمند سازی روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان تحت حمایت بهزیستی ، بروز رسانی پرونده های این گروه ، شناسایی مشکلات و ارزیابی توانمندیهای آنان ، بررسی میزان اثر بخشی طرح ها و برنامه های دفتر شبه خانواده ، انطباق ارائه خدمات با دستور العمل ها و قوانین موجود و شناسایی چالشهای موجود انجام می شود.

وی از روسای شهرستانها و کارشناسان خواست تا پایش پرونده ها را با دقت و جدیت دنبال نمایند تا با اجرای این طرح، بهبود کیفیت طرح ها در اقدامات تخصصی انجام شود.
گقتی است این طرح برای نخستین بار در کشور توسط کارشناسان دفتر شبه خانواده بهزیستی استان تدوین و اجرای آن آغاز شده است.