برای توانمند سازی و خروج مددجویان تحت حمایت بهزیستی ازچرخه دریافت مستمری ، از طریق تعامل مثبت با بخش های خصوصی و اعتماد سازی گام بردارید.
علیرضا رزم حسنی استاندار کرمان با بیان مطلب فوق در دیدار مدیرکل و معاونین بهزیستی استان با ایشان گفت : توانمند سازی افراد تحت پوشش دستگاهها و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی که قادر به انجام کار و فعالیت و دریافت آموزش های فنی و حرفه ای هستند ، تنها راه رها شدن از چرخه دریافت مستمری اندک ماهانه است . استاندار افزود: در هیچ کجای دنیا و در کشورهای پیشرفته این مکانیزم کمک وجود ندارد . بلکه آنها با فراهم نمودن زمینه و بستر بازتوانی افراد دارای محدودیت کمتر . این گروه از جامعه را به سمت استقلال کاری سوق می دهند .
علیرضا رزم حسینی گفت : باید فرهنگ کار را در جامعه بیش از این رواج دهیم .
وی خاطر نشان کرد : این مدل که بنگاهی تاسیس کنیم و سپس از افراد دعوت به کار نمائیم درست نیست  ، بلکه افراد باید خودشان کار تولید کنند.
استاندار افزود : وقتی که کار ایجاد شد آنگاه دولت نیز بعنوان حامی کار و تولید، در حاشیه حمایت های جنبی را اعمال کند.
رزم حسینی گفت : تا این نگرش حاکم نشود متاسفانه روز به روز بر آمار مستمری بگیران از دولت افزوده می شود.
وی ادامه داد: البته در کنار این مسائل وظیفه دولت در قبال جلوگیری از بروز و شیوع معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و حمایت مستمر از معلولین و از کارافتادگان نیازمند که قادر به فعالیت نیستند  پا برجا است که بهزیستی بعنوان نهادی حمایتی ، تخصصی با اجرای برنامه های مدون ، مستمر و هدفدار باید زمینه جلوگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی و معلولیتها را بیشتر از گذشته فراهم نماید.
مهندس رزم حسینی درادامه سخنان خود به نقش موثر موسسات خیریه و عام المنفعه در کمک به اجرای برنامه های تخصصی بهزیستی اشاره کرد و افزود: با برنامه به سمت اعتماد   سازی ، ارائه مشاوره تخصصی به خیرین و سپس جذب مشارکت مادی و معنوی ایشان بروید تا با تخصصی کردن نیات خیرین ، به بخشی از مسائل روز جامعه پاسخ داده شود.
برپایه این خبر پیش از سخنان استاندار ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان به بیان ماموریت های مختلف حمایتی و تخصصی بهزیستی پرداخت و گزارشی از روند فعالیتهای در حال انجام و انجام شده بهزیستی دراستان  پهناور کرمان ارائه کرد.