بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان اولین جلسه هم  اندیشی ضیافت مهر با حضور مدیران روابط عمومی  ادارات ، شرکتها، بانکها و سازمانها استان کرمان – مدیرکل و سرپرست حوزه معاونت مشارکتها، اشتغال و کارشناسان  بهزیستی برگزار شد .

دراین جلسه  هم اندیشی ضمن بررسی روش های تعامل با بهزیستی به نفع گروههای هدف ،  مدیران روابط عمومی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و طبق توافق انجام شده  برای مدیران روابط عمومی بعنوان اعضاء اصلی شورای مشارکت بهزیستی ابلاغ رسمی صادر می شود