عملکرد ادارات بهزیستی در شهرستانهای راور ، رابر و بردسیر در استان کرمان از سوی تیم ارزیابی عملکرد و بازرسی بهزیستی استان مورد ارزیابی قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، محمد فریفته رئیس اداره بازرسی بهزیستی کرمان با اعلام این خبر گفت : بازرسی مراکز و مجتمع های دولتی تحت مدیریت و خصوصی تحت نظارت همراه با ارزیابی عملکرد فعالیتها و ماموریتهای محوله به بهزیستی و سنجش چگونگی اجرای طرحهای تخصصی از برنامه های مستمر اداره بازرسی بهزیستی است که بصورت مستمر در قالب تیم بازرسی و ارزیابی عملکرد متشکل از کارشناسان اداره بازرسی و کارشناسان حوزه های تخصصی در فواصل زمانی مشخص انجام می شود. فریفته افزود : در بازرسی و ارزیابی عملکرد اخیر ، تمامی مراکز و مجتمع های دولتی و خصوصی بهزیستی در شهرستانهای راور ، رابر و بردسیر مورد بازدید قرار گرفت و فعالیتهای انجام شده و در حال انجام بهزیستی دراین شهرستانها نیز بررسی و ارزیابی شد.
وی یادآور شد، در هر شهرستان نقاط قوت وضعف درجلسات پایانی مورد بحث قرار گرفت که رئیس شهرستان موظف به پیگیری و رفع موانع با کمک ستاد مرکزی بهزیستی استان شد و با تعیین زمان ، مقرر شد تا تیم بازرسی جهت بازدید مراقبتی یک بار دیگر شهرستانهای مذکور را مورد بازدید قرار دهد .
رئیس اداره بازرسی بهزیستی استان گفت : در جریان این بازرسی تعدادی از مراکز و مجتمع ها ، پرسنل بهزیستی و کادر فعال در بخش خصوصی بهزیستی بدلیل عملکرد مثبت مورد تشویق قرار گرفتند.