به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به منظور آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با فعالیتها و توانمندیهای مددجویان مراکز تحت نظارت بهزیستی ، نمایشگاهی از محصولات صنایع دستی مددجویان این مراکز در محوطه مصلی امام علی شهر کرمان دایر گردیده است .
برپایه این خبر این نمایشگاه در چهار جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می گردد که با به نمایش گذاشتن قسمتی از محصولات دستی مددجویان و توانیابان مراکز تحت نظارت شرکت کنندگان در نماز جمعه را با فعالیتهای این مراکز درراستای توانمند سازی مددجویان آشنا می نماید.

درهمین راستا و به منظور خدمات دهی هرچه بیشتر به شرکت کنندگان در نماز جمعه در ماه مبارک رمضان بهزیستی استان کرمان به طور همزمان در اجرای طرحی با استقرار چند دستگاه ویلچر در مبادی ورودی مصلی به نماز گزاران سالمند و کم توان جسمی خدمات جابجایی با ویلچر تا محل استقرار نمازگزاران را ارائه می نماید و با توزیع بروشورهای آموزشی در بین شرکت کنندگان در نم
از جمعه به توسعه آگاهی و اطلاع شرکت کنندگان نسبت به مسائل اجتماعی و امور پیشگیرانه خواهد پرداخت .