آزمون دستورالعمل های توانمندسازی زنان به همت اداره بهزیستی شهرستان کرمان ، با شرکت 43 نفر از مددکاران ، کارشناسان کلینیک های دولتی و غیر دولتی در محل سالن دانشگاه علمی کاربردی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اد اره کل بهزیستی استان کرمان در راستای توانمندسازی زنان آزمونی با شرکت 43 نفر از مددکاران ، کارشناسان کلینیک های دولتی و غیر دولتی به همت اداره بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد .