آزمون مجازی میزان آشنایی با دستور العمل نحوه تشکیل و شرح کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت و دستور العمل اجرایی تعیین در بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق افزود : دراین آزمون که با هدف سنجش میزان آشنایی روسا و کارشناسان حوزه توانبخشی ادارات بهزیستی شهرستانها ، اعضاء کمیسیونهای پزشکی حوزه توانبخشی و کارشناسان توانبخشی مشاغل در حوزه ستاد اداره کل برگزار شد .

94 نفر شرکت کننده می بایست با ورود به سایت اطلاع رسانی بهزیستی استان و انتخاب منوی امتحان و وارد نمودن پس ورد  و رمز خود به سوالات طرح شده پاسخ دهند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان گفت : دراین آزمون مجازی شرکت کنندگان به بیست سوال طرح شده از متن دستور العمل های نحوه برگزاری کمیسیون های پزشکی توانبخشی و دستور العمل اجرایی تعیین درصد معلولیت پاسخ دادند.