اولین جلسه هم اندیشی مشاورین ژنتیک تحت نظارت بهزیستی با حضور معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان ، پزشکان شهرستان کرمان ،سیرجان ، جیرفت در محل سالن ارشاد اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این جلسه با هدف استانداردسازی ارائه خدمات مشاوره ژنتیک در مراکز تحت نظارت بهزیستی با اجرای دستورالعمل کشوری انجام شد .

در این جلسه در خصوص پشتیبانی صحیح خدمات مشاوره ژنتیک ارائه یارانه و منابع مالی صحیح به جامعه هدف اعم از مددجویان و افراد عادی مراجعین بهزیستی -برگزاری جلسات بازآموزی ویژه پزشکان ژنتیک در استان – یکسان سازی فرمهای آماری و اطلاعات مراجعین مراکز ژنتیک بحث و بررسی شد .