به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان جلسه ضیافت مهر با حضور معاون استاندار ، فرماندار و رئیس اداره بهزیستی رفسنجان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه تعداد 1500بسته غذایی به ارزش ریالی  2000000000میلیارد به جامعه هدف بهزیستی این شهرستان اختصاص داده شد.