با همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان رابردوره توجیهی طرح کارورزی ویژه مدیران مراکزتحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان رابربا حضور رئیس اداره بهزیستی و رئیس اداره فنی و حرفه ای رابر درمحل سالن آموزش اداره فنی و حرفه ای برگزارگردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رابر  نجمه سالاری رئیس اداره بهزیستی شهرستان رابر   ضمن تشکرازاداره فنی و حرفه ای و حضورمدیران مراکزگفت : کلیه مدیران مراکز باید از این فرصت ها استفاده نمایند .

میرزاده رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان رابر با تشریح کامل طرح کارورزی اظهار داشت : مدیران مراکز تحت نظارت بهزیستی به عنوان واحد پذیرنده در این طرح ثبت نام کنند .