دوره آموزشی مهارتهای زندگی ویژه پرسنل بهزیستی با محور الگوی کودک سالم در بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این دوره آموزشی که به مدرسی دکتر شجاعی برگزار شد ،مباحثی در خصوص چگونگی تربیت فرزندان سالم و راهکارهای برخورد با رفتارهای نادرست فرزندان ارایه شد.