دوره آموزشی مدل های نوین برنامه ریزی استراتژیک اشتغال و رفاه اجتماعی با حضور  معاون هماهنگی موسسات غیردولتی،مشارکت های مردمی و اشتغال،روسای شهرستان ها،کارشناس مسئول و کارشناسان اشتغال،وکارکنان حوزه مشارکت ها در سالن ارشاد اداره کل بهزیستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا وحیدزاده معاون هماهنگی  موسسات غیردولتی،مشارکت های مردمی و اشتغال با تشریح  فرآیند توانمندسازی جامعه هدف گفت : این فرایند در 6مرحله از جمله مطالعه و جمع آوری اطلاعات -تشخیص-تدوین برنامه کمکی -اجرای برنامه کمکی-ارزیابی و پایش انجام می شود .

گفتنی است دوره آموزشی با جمعیت حدود 60نفر  برگزار شد.