مراسم تجلیل از بازنشستگان بهزیستی با حضور جمع کثیر ی از بازنشستگان بهزیستی ، صادق زاده  مدیرکل بهزیستی و رشیدی رئیس  سازمان بازنشستگی استان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، در این مراسم مدیرکل بهزیستی تجلیل از بازنشستگان را تجلیل از سرمایه های ارزشمندی دانست که با کوله باری از تجربه می توانند جوانان امروز را راهنمایی نمایند.
وی با اشاره به اینکه همراهیها و راهنمایی های بازنشستگان می تواند مجموعه پرسنل هر سازمان را به سمت و سوی موفقیت درانجام ماموریت ها ووظایف محوله یاری نماید افزود : بهزیستی نهادی اجتماعی با جامعه هدف گسترده است که استفاده از تجارت پیشکسوتان و متخصصین علم روز می تواند روند کاهش آسیب های اجتماعی دنیای امروز را تندتر کند .

مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه بازنشستگان آفرینندگان بسیاری ازخدماتندکه امروز ما و ادعای  انجام آن را داریم گفت :  با حضور این افراد و خدمات  بازنشستگان وافتخار آفرینی های این گروه می توان جوانان را به سمت موفقیت  هدایت نمود.
در این مراسم رشیدی رئیس  سازمان بازنشستگی استان نیز با اشاره به اینکه بازنشستگان فرهختگان  جامعه بحساب می آیند گفت : بازنشستگان سفیران سلامت روح و روان جامعه اند که نشاط و جوانی را به بدنه فعال جامعه انتقال داده اند .
وی با اشاره به احادیث و روایات گوناگون درخصوص تکریم سالمندان گفت : برگزاری  مراسم تجلیل از این بزرگان نشان از اهمیتی است که مدیر یک سازمان به سرمایه های انسانی و اندوخته های آنان دارد.
گفتنی است درادامه این مراسم که با اجرای برنامه های فرهنگی همراه بود با اهداء لوح سپاس و هدیه  از جمعی از بازنشستگان تجلیل شد.