نشست شورای عالی معلولین با حضور مسئولین بهزیستی کرمان ، کارشناس مسئول تشکلها و خیریه های بهزیستی کشور و مدیران عامل انجمن ها و خیریه ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این نشست به منظور آشنایی انجمن ها و خیریه ها با قوانین و دستو رالعملهای مرتبط برگزار شد و پس از انجام همه پرسی و تأیید نماینده انجمن ها و خیریه های سازمان بهزیستی کشور مقرر شد تا نماینده تعیین شده تحت نظارت بهزیستی شورای عالی معلولین را تشکیل دهد.

گفتنی است در این نشست دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان از مدیران عامل خیریه ها و انجمن ها به عنوان بازوی توانمند بهزیستی یاد کرد و از آنها خواست تا با ایجاد تعامل بیشتر بهزیستی را در مسیر پیشبرد اهداف و حمایت از معلولین و نیازمندان یاری رسانند.