هم زمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه پیشگیری و آگاهسازی با مشارکت ادارات شهرستان ارزوئیه برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی ارزوئیه در این نمایشگاه ، مردم با نحوه فعالیتهای بهزیستی به ویژه در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، خدمات دهی مراکز کاهش آسیب و عوارض مواد مخدر آشنا شدند.