همایش فرزند پروری با سخنرانی دکتر مجتبی شجاعی و با حضور پرسنل بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، مجتبی شجاعی در این همایش با اشاره به روشهای تربیتی مختلف از سوی پدر و مادر گفت : برای اینکه بتوانیم فرزندی خوب تربیت کنیم می بایست براساس روشهای تائید شده و صحیح پیش رویم.
وی در ادامه به تشریح سبکهای مختلف تربیتی ، اصول محبت کردن به کودک ، اصول نظارت بر کودکان ، هفت ستون انتقال ارزشها به کودکان و… پرداخت و اظهار داشت : توجه به تربیت کودکان کمک خواهد کرد تا فرزندانی سالم بلحاظ روح و روان و سلامت جسمی داشته باشیم.