کارگاه آموزشی نحوه ی کسب و کارگروه های  هدف با تدریس رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان کهنوج در محل سالن اجتماعات این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان بهزیستی توانمند سازی مددجویان و گروه های  تحت حمایت می باشد و یکی از کارهایی که میتوان جهت دستیابی به این هدف انجام شود نحوه ی آشنایی این افراد در خصوص  خودکفایی ، درآمد زایی و کار آفرینی است که برگزاری چنین دوره هایی برای شناسایی استعداد و ظرفیت افراد بسیار مهم می باشد .