جلسه کارگاه آموزشی منطقه ای مددکاری اجتماعی در توانبخشی با حضور مدیر کل ، معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان  و جمعی از مدکاران استان و شهرستان کرمان در محل دانشکده علوم بهزیستی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در این جلسه با اثربخش بودن کارگاه های آموزشی گفت : کارگاه های آموزشی با رویکرد علمی و با هدف ارتقاء آگاهی افراد درجامعه بسیار مهم و کارامد می باشند .

صادق زاده با بیان اینکه یکی از اهداف مهم بهزیستی پیشگیری و توانمندسازی افراد جامعه می باشد اظهار داشت :برگزاری چنین دوره هایی می تواند به ارتقاء آگاهی مددکاران کمک نماید و رسالت سازمان بهزیستی را در توانمدسازی گروه های تحت حمایت را افزایش دهد .

وی عنوان کرد : موقعی که افراد در یک کارعلمی و تخصصی نقش کلیدی را برعده دارند توانمندشوند به این معنا می باشد که افراد آن جامعه به ویزه گروه های هدف مستقل شده اند و این یک رویکرد علمی و قابل قبول است .