به منظور توانمندسازی گروههای همیار پایگاههای سلامت اجتماعی سطح استان ،کارگاههای آموزشی با حضور استاد کشوری کاظم متولی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این کارگاههای آموزشی که توسط دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور توسعه پیشگیری طی سه مرحله برگزار شد مواردی چون تسهیل گری ،فنون مذاکره ،نیاز سنجی ،جلب مشارکت ،برنامه ریزی اجتماعی، حمایت یابی ،پروژه نویسی ،مستندسازی ،اقدام پژوهی ،پایش و ارزیابی ،امکان سنجی ،دارایی سنجی ،تأمین و منابع و آموزشهای نهاد سازی ، از سرفصلهای آموزشی ارائه شده در این کارگاههای آموزشی بودند .

گفتنی است پایگاههای سلامت اجتماعی در قالب تدوین و اجرای برنامه مشارکتی ،آموزشی و آگاه سازی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ،ارتقاء سلامت اجتماعی و توانمندسازی مردم در محلات آسیب پذیر ارائه خدمات می نماید .