کمیته پذیرش و ترخیص اورژانس اجتماعی با حضور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و کارشناسان حوزه امور اجتماعی  در محل اداره بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با تاکید بر بازتوانی مراکز نگهداری شبه خانواده گفت : خانواده های آسیب دیده و یا در معرض آسیب که فرزندان آنان در شرایط بحرانی رشد می کنند باید از این خانواده ها جدا و در مراکز شبه خانواده نگهداری شوند .

احمدی پور یکی از اهداف مهم بهزیستی را تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی خانواده ها دانست و عنوان کرد : کمک به ترک اعتیاد والدین ، آموزش مهارتهای زندگی و در مجموع خدمات بهزیستی در جهت بازسازی خانواده ها و بهره مندی فرزندان از محیط امن و عواطف خانوادگی می باشد .