در دیدار مهندس سیف الهی شهردار کرمان با صادق زاده مدیرکل بهزیستی مقرر شد تا به منظور همکاری بیشتر و استفاده از ظرفیت های دو دستگاه تفاهم نامه همکاری منعقد گردد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، دراین دیدار مدیرکل بهزیستی مهمترین مشکل جامعه هدف بهزیستی را عدم مناسب سازی برای حضور معلولین و سالمندان درجامعه دانست و گفت : بخش عمده ای از جامعه هدف بهزیستی را افراد معلول تشکیل می دهند که برای حضور خود در جامعه و استفاده از امکانات شهری و عمومی نیازمند مناسب سازی اماکن عمومی می باشند .

وی با اشاره به این نکته که شهرداری طی چند سال اخیر توانسته قدمهای خوبی دراین مسیر بردارد افزود: اتفاقات سالهای اخیر در بحث مناسب سازی از سوی شهرداری و بسیاری از دستگاههای دیگر ارزشمند و قابل تقدیر است اما تا رسیدن به نقطه ایده آل و بهره مندی سالمندان و معلولین از تمامی اماکن و فضاهای عمومی  نیازمند عزمی جدی تر دراین مسیر می باشیم .
صادق زاده مناسب سازی را صرفاً ویژه اماکن عمومی ندانست و اظهار داشت : توجه به نصب تجهیزات و امکانات عمومی و ساختمانهای شخصی نیز کمک می کند تا این گروه از جامعه برای حضور خود دچار مشکل نباشند.
وی تخفیف پروانه های ساختمان ویژه مددجویان بهزیستی را از مشکلات دیگر مددجویان بهزیستی عنوان کرد گفت : در برخی پروژه های مسکن مهر مددجویان بهزیستی بدلیل مشکلات مالی مددجویان در پرداخت برخی هزینه های چون پروانه ساخت دچار مشکل می باشند که خواهان نگاه ویژه دراین خصوص می باشیم.
دراین نشست شهردار کرمان نیز با اشاره به جایگاه ویژه مددجویان بهزیستی گفت : مجموعه شهرداری نیز با حساسیت خاص به فعالیت های خود به منظور فراهم آوردن شرایط حضور مددجویان بهزیستی ( معلولین و سالمندان) نگاهی خاص دارد.
مهندس سیف الهی افزود: بعقیده من تمامی کارشناسان شهرداری و بهزیستی باید با هم ارتباطی نزدیک داشته باشند تا با همفکری بتوانیم فعالیت هایمان را درراستای مناسب سازی این گروه با کمتر ین نقص عملی نماییم.
دراین جلسه مقرر شد تا با حضور معاونتهای تخصصی موارد همکاری مشترک بهزیستی وشهرداری مورد بررسی قرار گیرد و با انعقاد تفاهم نامه اقدامات بیشتر و تخصصی تری برای جامعه هدف بهزیستی انجام شود.