در هفته ملی مهارت و با حضور جمعی از اعضاء  شورای اداری شهرستان منوجان نمایشگاه توانمندی و تولیدات مددجویان و معلولین برگزار شد.

بنا به گزارس روابط عمومی بهزیستی شهرستان منوجان تعدادی از معلولین و مددجویان بعد از طی دوره های آموزشی چرم دوزی موفق به اخذ گواهینامه از اداره آموزش  فنی و حرفه ای شدند که در هفته ملی مهارت هنرجویان مددجو و معلول فارغ التحصیل با مشارکت بهزیستی ، اداره فنی و حرفه ای نمایشگاهی از تولیدات چرم دائر نمودند.