محمد علی سلیمانی معاون دادستان کرمان در در دومین روز اولین نشست هم اندیشی منطقه ای اجرای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 با اشاره به سیر تاریخی تشکیل سازمان بهزیستی و اهداف متعالی دکتر شهید فیاض بخش در سخنانی گفت :

همپای اتفاقات و تغییرات فرهنگی و اجتماعی گسترده، فعالیتها و ماموریتهای سازمان بهزیستی افزایش یافته اما به نسبت وظایف افزوده شده حمایتهای قانونی و پشتوانه های مالی و لجستیکی از بهزیستی  تعریف و تامین نشده است.
 معاون داد ستان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید بهزیستی را ازبدنه حاکمیت جدا نموده و از ظرفیت های استان و مردمی برای سپردن مسئولیتهای اجتماعی به مردم استفاده کرد.
محمد علی سلیمانی با اشاره به آمار نگران کننده کودکان بی هویت در کرمان گفت : در حال حاضر 200 کودک فاقد هویت در کرمان وجود دارد که باید چاره اندیشی شوند.
ایشان در خاتمه با اشاره به فعالیتهای اورژانس اجتماعی و خط 123 و لزوم قدرت اجرایی بخشی به سازمان بهزیستی گفت : لازمه خدمت موثردر موضوع آسیبها و رسیدگی به ناهنجاریهای اجتماعی داشتن قدرت اجرایی است که عقبه قهریه داشته باشد.